lidl als arbeitgeber - da steckt mehr dahinter 
recruiting spots - 2020 -  4x90sec

client lidl ch

dir hagen wagner
ac linus meyer
gaffer alexandros patikidis

shot on arri amira - sigma high speed zooms